Формиране на екологична култура у 6-7 годишните деца чрез овладяване на знания за морето и неговите обитатели

  • обем:120 стр.
  • цена:180 лв.
Изпрати запитване Поръчай
СЪДЪРЖАНИЕ
 
УВОД НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
 
ГЛАВА ПЪРВА
ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ
1. Екология и екологично възпитание
1.1. Природата – човекът – културата
1.2. Екологични основи. Развитие и задачи на екологията
1.3. Необходимост от екологично възпитание. Задачи на екологичното възпитание
1.4. Екологична култура. Необходимост от формиране на екологична култура у подрастващите
1.5. Същност на екологичното съзнание като фактор за изграждане на положително отношение към природата
2. Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст
2.1. Възгледи на педагози за екологичното възпитание на децата от предучилищна възраст
2.1.1. Класиците на педагогиката и възгледите им за възпитателното значение на природата
2.1.2. Съвременни аспекти за екологичното възпитание на децата от предучилищна възраст
3. Екологични аспекти на „Програма за възпитание на детето от две до седем годишна възраст” (Ел. Русинова, Д. Гюров и др.)
3.1. Морето като екосистема. Черно море – значение и екологични аспекти
4. Принципи, методи и форми за формиране на екологична култура в предучилищна възраст
 
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Цел, задачи, хипотеза, предмет и обект на изследването
1.1. Цел на изследването
1.2. Задачи на изследването
1.3. Хипотеза на изследването
1.4. Предмет и обект на изследването
2. Критерии и показатели на изследването
3. Методи на изследване
4. Организация и провеждане на изследването
 
ГЛАВА ТРЕТА
ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1. Констатиращ етап. Анализ на резултатите
2. Формиращ етап. Анализ на резултатите
2.1. Посещение на Делфинариум
2.2. Посещение в Аквариума
2.3. Разходки и наблюдения
2.4. Дневник на наблюденията
2.5. Разширяване познанията за неживата природа – елементарни опити, забавни задачи, игри
2.6. Демонстрацията като метод
2.7. Писма до родителите
2.8. Участие във викторина
2.9. Ролята на изкуството за разширяване познанията на децата по темата
2.9.1. Художествената литература
2.9.2. Изобразителната дейност
2.9.3. Работа с природни материали
2.9.4. Музика
2.10. Дидактични игри
2.11. Експеримент
2.12. Партньорство с родителите
2.13. Участие в експедиция „SESAME
3. Контролен етап. Анализ на резултатите
4. Сравнителен анализ на резултатите от констатиращия и контролен етап
 
ИЗВОДИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА В ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашия телефон

Вашето съобщение