Прилагане на принципите за добро корпоративно управление във фирма „София – БТ“ АД

  • обем:10 стр.
  • цена:10 лв.
Изпрати запитване Поръчай
Резюме на курсовата работа
 
Обект на настоящата разработка е анализът на прилаганата програма за корпоративно управление в “София – БТ” АД.
“София – БТ” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е регистрирано в Комисията по финансов надзор, управление “Надзор на инвестиционната дейност”. Дружеството е с едностепенна система на управление и се представлява и управлява от Съвет на директорите.
За обезпечаване ефективността на управлението, в съответствие със съществуващите правни норми и гарантиране интересите на акционерите, правомощията и начина на работа на Съвета на директорите се определят основно от Устава на Дружеството, Правилника за работа на Съвета на директорите, Договора за овластяване и възлагане на управлението на Изпълнителния директор, както и от настоящата програма.
Програмата за корпоративно управление на дружеството е разработена в съответствие със законодателството на Република България и се основава на “Принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)”, като международно признати стандарти за добро корпоративно управление.
 
Използвана литература в курсовата работа

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашия телефон

Вашето съобщение